برگزاری کارگاه  آشنائی با هنررواندرمانی بالینی - تحلیلی - پویشی توسط خانم دکتر منیر اسادات صالح مجتهد

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

رزومه:

دکتراي ميان رشته‌اي:  روانشناسي باليني- تحليلي/ زيبائي شناسي / نو آفرینی / عصب – زیبایی شناسی؛ عصب- روانکاوی  از امريکا
•فوق تخصص:   هنر - رواندرماني باليني - پویشی از امريکا           
   عضو ارشد انجمن روانشناسی  امریکا APA، انجمن هنردرمانی امریکا AATA ، پژوهش درمفهوم زمان ISST،

هدف ها
  .آشنائی با آمیزۀ هنر و روانکاوی  به عنوان خاستگاه مشترک بن مایۀ  هنر و داشته های ناخودآگاهی رفتار مردمان         
•آشنائی با هنر به عنوان ابزاردر پیشرفت یادگیری و آموزش، پیشگیری، سنجش، تشخیص، درمان، شکوفائی نوآفرینی(خلاقیت) درهمۀ گسترۀ جامعه به عنوان یک رویکرد درمانی پیشرو جهانی،

 

دست آورد کارگاه آشنائی با: مفهوم هنر درمانی بالینی -  تحلیلی،
گزیدۀ نظریه های برتر،
آشنايي با برخى از ابزار هنردرمانى
دریافت حس هنردرمانی با شرکت درانجام کارعملی،  
ميز گرد گفت و گو وپرسش و پاسخ، اطلاعات فراگیر در برنامه ریزی برای ادامۀ تحصیل در مراکز آموزشی مهم دنیا
 

زمان برگزاری کارگاه 7 اردیبهشت ماه می باشد.