قابل توجه متقاضیان برگزاری نمایشگاه محصولات ودستاورد های مرتبط با هنرو سلامت

باتوجه برگزاری نمایشگاه محصولات ودستاورد های مرتبط با هنرو سلامت در حاشیه نخستین همایش ملی هنرو سلامت در نیشابور از منتقاضیان شرکت در نمایشگاه دعوت میشود ،جهت اختصاص غرفه به اعلام محتوای مورد نظر، متراژ غرفه و تجهیزات درخواستی به ایمیل دبیرخانه arthealth.neyshabour@gmail.com حداکثر تا تاریخ 30 اسفند 1396 ، اقدام نمایید.

 

بدیهی است با توجه به محدودیت فضا تخصیص غرفه ها بر اساس اولویت زمان درخواست و محتوای مورد نظر خواهد بود .

دبیرخانه نخستین همایش ملی هنروسلامت