محورها ومخاطبین نخستین همایش ملی هنرو سلامت

مخاطبین و گروه های هدف همایش:

همایش ملی هنر وسلامت با حمایت دانشگاه ها ومجامع علمی معتبر وبه ویژه ستاد تحول نظام آموزش پزشکی منطقه 9 آمایشی در تاریخ 6 و 7 اردیبهشت ماه 1397 در خراسان رضوی - شهرستان نیشابور برگزار خواهد شد. مخاطبان اصلی این همایش متخصصان وپژوهشگران حوزه هنر ، فنی و مهندسی و علوم پزشکی خواهد بود.

کمیته علمی واجرایی از تمامی گروه های زیر دعوت به عمل می آورد تا ضمن ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی و محصولات هنری خود ، از مباحث هنری ،علمی وکاربردی کنفرانس نیز استفاده نمایند:

* سیاست گذاران وبرنامه ریزان در حوزه فرهنگ، هنر و علوم پزشکی

* دانشگاه ها ومراکز مطالعاتی وکلیه موسسات هنری ، پژوهشی وآموزشی در زمینه های مرتبط با هنر و سلامت

* کلیه نهادها وسازمان های سیاست گذار در امور فرهنگ، هنر و سلامت

* انجمن های صنفی وعلمی وتشکل های مردم نهاد

* صاحبنظران ،اندیشمندان ، اساتید ، اعضای هیأت علمی وکارکنان شاغل در مراکز آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سراسر کشور

* دانشجویان وپژوهشگران در مراکز آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سراسر کشور

محورهای همایش:

محور اصلی: هنر و آموزش علوم پزشکی

محور اصلی: هنر ونقش آن در ارتقاء سلامت

محورهای فرعی

محورهای فرعی

هنر، تعالی و تحول در آموزش علوم پزشکی

هنروتعیین کننده های اجتماعی سلامت(فقر،نابرابری،ناآگاهی،خشونت و...)

نقش هنر در توانمند سازی اساتید و مربیان حوزه های آموزشی و بالینی

هنر، آموزش و ارتقاء سلامت با تاکید بر الگوی زندگی سالم

هنر،وسایل کمک آموزشی و روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

هنر، تغذیه و امنیت غذایی

 

هنر،خود مراقبتی و توانبخشی در بیماریها و معلولیتها

 

هنر و مبارزه با دخانیات و سوء مصرف موادوالکل

 

هنر و اصلاح الگوی تجویز تا مصرف دارو

 

هنر درمانی

 

هنر و نقش آن در کاهش سوانح و حوادث

 

هنر وسیاست گذاران با تاکید بر طرح تحول نظام سلامت

 

هنر و حفظ محیط زیست

 

هنر و ارتقاء سلامت معنوی و اخلاق حرفه ای

 

هنر،تحکیم خانواده و پیشگیری از آسیبهای روانی و اجتماعی

 

هنر،مراقبت و پرستاری

 

نقش هنر در بهسازی محیطهای آموزشی، درمانی، اداری و شهری

 

هنر، رسانه و ارتباطات سلامت

 

هنر و تولید کالاهای  سلامت محور

 

هنر،فضای مجازی،فرصتها و تهدیدها

 

پیشینه ی هنر و سلامت

 

هنر و نقش آن در سلامت از دیدگاه طب سنتی ومکمل