دبیرعلمی همایش: دكتر  محمد خواجه دلوئی ،

 دانشيار پزشکي اجتماعيPh.D ، مديرگروه اخلاق پزشکي   

اعضای کمیته علمی :

 

خانم دکتر نگاراصغری

دکتری روانشناسی بالینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خانم دکترخدیجه فرخ فال

دکتری فیزیولوژی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

آقای دکتر حسین محمد زاده مقدم

دکتری طب سنتی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

آقای دکتر حمید رضا محدث حکاک

دکتری آموزش بهداشت-عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

خانم زهرا زارع

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

خانم دکتر فرزانه فرخ فر

دکتری پژوهش هنر عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه نیشابور

آقای مهدی بکائیان

عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

دکتر مهدی محمد زاده

دکترای هنر در ادیان و دکترای تاریخ هنر اسلامی دانشکده هنر های اسلامی تبریز