دبیرعلمی همایش: دکتر اباصلت برجی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، دکترای میکروبیولوژی

اعضای کمیته علمی :

 

خانم دکتر نگاراصغری

دکتری روانشناسی بالینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر منیراسادات صالح مجتهد عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

خانم دکترخدیجه فرخ فال

دکتری فیزیولوژی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

آقای دکتر حسین محمد زاده مقدم

دکتری طب سنتی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

آقای دکتر حمید رضا محدث حکاک

دکتری آموزش بهداشت-عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

خانم زهرا زارع

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

خانم دکتر فرزانه فرخ فر

دکتری پژوهش هنر عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه نیشابور

آقای مهدی بکائیان

عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور،دانشجوی دکترای روانشناسی

دکتر مهدی محمد زاده

دکترای هنر در ادیان و دکترای تاریخ هنر اسلامی دانشکده هنر های اسلامی تبریز

آقای دکتر احمد شریف نژاد دکترای روانشناسی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
خانم دکتر الهام پورمهابادیان دکترای شهرسازی ومعماری، عضو هیات علمی دانشگاه سوره ، دانشگاه آزاد واحد تهران
آقای سیدتاج الدین منصوری  کارشناسی ارشد معماری