قابل توجه متقاضیان برگزاری نمایشگاه محصولات ودستاورد های مرتبط با هنرو سلامت

باتوجه برگزاری نمایشگاه محصولات ودستاورد های مرتبط با هنرو سلامت در حاشیه نخستین همایش ملی هنرو سلامت در نیشابور از منتقاضیان شرکت در نمایشگاه درعوت میشود ،جهت اختصاص غرفه به اعلام محتوای مورد نظر، متراژ غرفه و تجهیزات درخواستی به ایمیل دبیرخانه arthealth.neyshabour@gmail.com حدااکثر تا تاریخ 30 بهمن 1396 ، اقدام نمایید.

بدیهی است با توجه به محدودیت فضا تخصیص غرفه ها بر اساس اولویت زمان درخواست و محتوای مورد نظر خواهد بود .