مزایا وویژگی های همایش

مزایا و ویژگی های همایش :

پژوهشگران گرامی با ثبت نام وشرکت دراین همایش ملی هنرو سلامت علاوه بر ارتقاء سطح خویش وبه اشتراک قراردادن یافته های علمی و محصولات هنر وسلامت خود از ویژگی ومزایای زیر برخوردار خواهند شد:

حمایت بیش از 5مرکز علمی وپژوهشی از همایش

کمیته علمی وسخنرانان با گرایش های مختلف از سراسر کشور

آشنایی با چهره های برتر علمی کشور

شرکت در پنل های سخنرانی واستفاده از مباحث مطرح شده در جلسات سخنرانی وپوستر

بهره مندی از تجارب سایر اندیشمندان ،محققین ومدیران در حوزه محورهای همایش

نمایه شدن کلیه مقالات همایش در مجلات معتبر و.... مطابق با اخرین لیست وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری

ارائه گواهینامه همایش با لوگو بیش از10 مرکز علمی