آدرس : نیشابور - فرحبش غربی - ستادشماره 2-دانشکده علوم پزشکی نیشابور

تلفن تماس

05142254170 - داخلی 142

پست الکترونیک

arthealth.neyshabour@gmail.com

آدرس تلگرام:

https://telegram.me/arthealthconference